کاپیسا: یک دشمنی 25 ساله به دوستی تبدیل گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی وبزرگان قومی با میانجیگری صادقانه شان در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا یک دشمنی 25 ساله را به دوستی تبدیل کردند. این دشمن میان خانواده های شامحمود نیکخوا, نادرخان, شیریدل, ببرک وعین الله 25 سال ادامه داشت ودرجریان آن شمار زیاد افراد دوطرف کشته وزخمی شده بودند, دراثر تلاش های […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی وبزرگان قومی با میانجیگری صادقانه شان در ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا یک دشمنی 25 ساله را به دوستی تبدیل کردند.
این دشمن میان خانواده های شامحمود نیکخوا, نادرخان, شیریدل, ببرک وعین الله 25 سال ادامه داشت ودرجریان آن شمار زیاد افراد دوطرف کشته وزخمی شده بودند, دراثر تلاش های صادقانه آنان دیروز به دوستی تبدیل گردید.
خبرمیگوید که در رابطه به این موضوع, جلسه بزرگ به اشتراک علمای کرام, موی سفیدان ومتنفذین منطقه وشخصیت های خیرخواه دایر گردید در مورد اخوت, مصالحه وبرادری, واهمیت آن میان مسلمانان صحبت های مفیدی ارایه گردید.
درپایان جلسه هردوطرف درگیری از مجاهدین ومصلحین اظهار خوشی کردند واین را یک گام مثبت خواندند.
همچان درپایان جلسه برای امن سرتاسری کشور واقام نظام خالص اسلامی دعا ها صورت گرفت.