کاپیسا: یک تن اربکی در تگاب با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن اربکی  بنام سیدرحیم فرزند بسم الله باشنده قریه کرم خیل  ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز […]

بر اساس خبر، یک تن اربکی  بنام سیدرحیم فرزند بسم الله باشنده قریه کرم خیل  ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

اربکی متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.