کاپیسا: یک بیز و۴ پوسته دشمن در تگاب فتح گردید

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب درمنطقه شیرخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بالای پوسته قلعه استاد عبدالله, پوسته هدیره, پوسته لنگر خیل وپوسته سپری حمله کردند که درنتیجه آن عساکردشمن با استفاده از تاریکی شب فرار کردند وپوسته ها تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت. خبرمیگوید که بافتح این مراکز دشمن ساحه حاکمیت مجاهدین بیشتر […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی دیشب درمنطقه شیرخیل ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا بالای پوسته قلعه استاد عبدالله, پوسته هدیره, پوسته لنگر خیل وپوسته سپری حمله کردند که درنتیجه آن عساکردشمن با استفاده از تاریکی شب فرار کردند وپوسته ها تحت کنترول مجاهدین قرار گرفت.
خبرمیگوید که بافتح این مراکز دشمن ساحه حاکمیت مجاهدین بیشتر توسعه یافت وبرای زنده گی مردم عامه زمینه خوبی مساعد گردید.