کاپیسا: کمیسیون سمع شکایات در اله سای اجلاس نمود

بر اساس خبر, هیئت حلقه مرکزی کمیسیون سمع شکایات وجلوگیری از تلفات ملکی امارت اسلامی در مسجد جامع مرکز ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا اجلاسی دایر نمودند. این اجلاس دیروز با اشتراک علمای منطقه, موی سفیدان, بزرگان قومی ومتنفذین تدویر یافت. خبرمیگوید که دراین اجلاس اعضای هیئت متذکره در مورد موضوعات مختلف همه جانبه سخنرانی […]

بر اساس خبر, هیئت حلقه مرکزی کمیسیون سمع شکایات وجلوگیری از تلفات ملکی امارت اسلامی در مسجد جامع مرکز ولسوالی اله سای ولایت کاپیسا اجلاسی دایر نمودند.
این اجلاس دیروز با اشتراک علمای منطقه, موی سفیدان, بزرگان قومی ومتنفذین تدویر یافت.
خبرمیگوید که دراین اجلاس اعضای هیئت متذکره در مورد موضوعات مختلف همه جانبه سخنرانی نمودند.
همچنان حاضرین از احوال پرسی هئیت اظهار امتنان نمودند وسلا ومشوره پیرامون موضوعات ومشکلات منطقه را گام مثبت خواندند واز طرف خود به هیئت همه جانبه وعده همکاری دادند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۱۸