کاپیسا: ملیشه های اربکی در نجراب مورد حمله قرارگرفتند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ملیشه های اربکی درنزدیک قریه کربورو افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر ملیشه های اربکی درنزدیک قریه کربورو افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.