کاپیسا: مرکز ولسوالی نجراب با تمام محلقات اش بدست مجاهدین سقوط کرد

بر اساس خبر, مرکز ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا با تمام محلقات اش بدست مجاهدین امارت اسلامی سقوط نمود. این ولسوالی دیشب طی حملات شدیدی سقوط نمود وکاملا بدست مجاهدین تصفیه گردید. خبرمیگوید که درجریان فتح این ولسوالی, شمار زیاد عسکر, پولیس واربکی دستگیر شدند ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین امده است.

بر اساس خبر, مرکز ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا با تمام محلقات اش بدست مجاهدین امارت اسلامی سقوط نمود.
این ولسوالی دیشب طی حملات شدیدی سقوط نمود وکاملا بدست مجاهدین تصفیه گردید.
خبرمیگوید که درجریان فتح این ولسوالی, شمار زیاد عسکر, پولیس واربکی دستگیر شدند ومقادیر زیاد مهمات وابزار نظامی بدست مجاهدین امده است.