کابل: ۵ قرارگاه در سروبی فتح و۵۱ عسکر با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته مهم دشمن درمنطقه جگدلک ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله شام دیروز صورت گرفت که دراثران ۶ عسکرمزدور کشته شدند. خبرمیگوید که بعدا دراثر دعوت مجاهدین, ۴۰ عسکر بیز بزرگ دشمن در جگدلک با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند که درنتیجه ان, ۵ قرارگاه دشمن بدست […]

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی بر پوسته مهم دشمن درمنطقه جگدلک ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.
حمله شام دیروز صورت گرفت که دراثران ۶ عسکرمزدور کشته شدند.
خبرمیگوید که بعدا دراثر دعوت مجاهدین, ۴۰ عسکر بیز بزرگ دشمن در جگدلک با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند که درنتیجه ان, ۵ قرارگاه دشمن بدست مجاهدین سقوط نمود.
همچان ۵۰ میل سلاح سبک وسنگین ومقادیر زیاد مهمات وتجهیزات نیز به مجاهدین سپرده شد.
ازسوی دیگر درمنطقه فرمان بیگ با عساکردشمن درگیری صورت گرفت و۷ عسکرمزدور کشته و۱۱ تن دیگر با یک تانگ و۲۰ میل سلاح به اسارت مجاهدین درآمدند.
همچنان عصردیروز درمنطقه بالای عساکرکمکی دشمن حمله کمینانه صورت گرفت ویک تانگ ایم بی دشمن با ۲ میل ایم شانزده, ویک عراده مین پاک ومقادیر زیاد مهمات دشمن بدست مجاهدین افتاده است.