کابل: ۳ عراده رینجر درسروبی تخریب ۱۰ عسکرکشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه مشترک اردو وپولیس اداره مزدور درمنطقه سوری تیگی و پل دبیلی تنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. نبرد مدت ۳ ساعت ادامه یافت که درنتیجه آن یک عراده رینجر کاملا حریق گردید و۲ عراده رینجر دیگر دشمن تخریب گشت و۱۰ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک گزمه مشترک اردو وپولیس اداره مزدور درمنطقه سوری تیگی و پل دبیلی تنگی ابریشم ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

نبرد مدت ۳ ساعت ادامه یافت که درنتیجه آن یک عراده رینجر کاملا حریق گردید و۲ عراده رینجر دیگر دشمن تخریب گشت و۱۰ عسکر مزدور کشته وزخمی شدند.