کابل: ۳ تن پولیس در غرب شهر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پولیس اداره مزدور  درمنطقه کمپنی مربوطات حوزه پنجم شهر کابل حمله کردند. حمله دیروز انجام یافت که دراثران ۲ تن پولیس مزدور بنام جان واحمدزی جابجا کشته ویک تن دیگر بنام عتیق مرگبار زخمی گردید.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پولیس اداره مزدور  درمنطقه کمپنی مربوطات حوزه پنجم شهر کابل حمله کردند.

حمله دیروز انجام یافت که دراثران ۲ تن پولیس مزدور بنام جان واحمدزی جابجا کشته ویک تن دیگر بنام عتیق مرگبار زخمی گردید.