کابل: ۲ عسکردشمن در شکردره کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته سر والی باغ  درمربوطات ولسوالی  شکر دره ولایت کابل حمله کردند و۲ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر پوسته سر والی باغ  درمربوطات ولسوالی  شکر دره ولایت کابل حمله کردند و۲ عسکرمزدور کشته وزخمی شدند.