کابل: یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن در ارزان قیمت کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن را  در منطقه ارازن قیمت مربوطات حوزه ۱۲ شهر کابل به قتل رساندند. کارمند متذکره بنام هاشمی که بحیث رئیس کشف مبایل ها ایفای وظیفه مینمود توسط مجاهدین چریکی کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک کارمند شبکه جاسوسی دشمن را  در منطقه ارازن قیمت مربوطات حوزه ۱۲ شهر کابل به قتل رساندند.

کارمند متذکره بنام هاشمی که بحیث رئیس کشف مبایل ها ایفای وظیفه مینمود توسط مجاهدین چریکی کشته شد.