کابل: یک پدر با پسر اش در ده سبز توسط افراد مسلح ناشناس شهید شدند

بر اساس خبر، افراد مسلح ناشناس  در قریه ترخیل ولسوالی ده سبزر ولایت کابل یک پدر را با پسر اش طی حمله مسلحانه به شهادت رساندند. این وحشت شام دیروز صورت گرفت . خبرمیگوید که یک عضو خانواده این شهدا اکنون در زندان بگرام محبوس میباشد.

بر اساس خبر، افراد مسلح ناشناس  در قریه ترخیل ولسوالی ده سبزر ولایت کابل یک پدر را با پسر اش طی حمله مسلحانه به شهادت رساندند.

این وحشت شام دیروز صورت گرفت .

خبرمیگوید که یک عضو خانواده این شهدا اکنون در زندان بگرام محبوس میباشد.