کابل: یک عسکر مزدور در سروبی کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در پوسته بلول خیل ولسوالی سروبی ولایت کابل یک عسکرمزدور را هدف قراردادند. این رویداد دیروز صورت گرفت ویک عسکر در داخل پوسته کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در پوسته بلول خیل ولسوالی سروبی ولایت کابل یک عسکرمزدور را هدف قراردادند.

این رویداد دیروز صورت گرفت ویک عسکر در داخل پوسته کشته شد.