کابل: یک عسکرمزدور در قرباغ کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن بنام پوسته نوپلی  در ولسوالی قرباغ ولایت کابل حمله کردند ویک عسکرمزدور کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک پوسته دشمن بنام پوسته نوپلی  در ولسوالی قرباغ ولایت کابل حمله کردند ویک عسکرمزدور کشته شد.