کابل: یک عراده رینجر وزارت دفاع اداره ارگ تخریب ویک تن دگروال ۲ محافظ اش کشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی رینجر تن دگروال وزارت دفاع اداره ارگ را در درمربوطات حوزه ۱۱ شهر کابل هدف ماین قراردادند. انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران رینجر متذکره نابود گردید ودگروال با ۲ محافظ اش کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امارت اسلامی رینجر تن دگروال وزارت دفاع اداره ارگ را در درمربوطات حوزه ۱۱ شهر کابل هدف ماین قراردادند.

انفجار دیروزصورت گرفت که دراثران رینجر متذکره نابود گردید ودگروال با ۲ محافظ اش کشته شدند.