کابل: یک عراده رینجر دشمن در قرباغ تخریب و۵ عسکرکشته شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر چکپاین  دشمن در سرک عمومی واقع قریه باغارق ولسوالی قرباغ ولایت کابل حمله کردند ویک عسکرکشته شد. همچنان  در سرک پروان رینجر عساکرقطعه خاص دشمن مورد حمله کمینانه مجاهدین قرارگرفت ویک عراده رینجر دشمن تخریب و۴ عسکر قطعه خاص دشمن کشته وزخمی شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر عساکر چکپاین  دشمن در سرک عمومی واقع قریه باغارق ولسوالی قرباغ ولایت کابل حمله کردند ویک عسکرکشته شد.

همچنان  در سرک پروان رینجر عساکرقطعه خاص دشمن مورد حمله کمینانه مجاهدین قرارگرفت ویک عراده رینجر دشمن تخریب و۴ عسکر قطعه خاص دشمن کشته وزخمی شدند.