کابل: یک تن پیلوت قوای هوایی دشمن در سرک تایمنی کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تن پیلوت قوای هوایی دشمن را  در سرک تایمنی  مربوطات شهر کابل به قتل رساندند. پیلوت متذکره بنام شکیب  دیروز طی یک حمله چریکی کشته شد وتفنچه اش غنیمت گرفته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  یک تن پیلوت قوای هوایی دشمن را  در سرک تایمنی  مربوطات شهر کابل به قتل رساندند.

پیلوت متذکره بنام شکیب  دیروز طی یک حمله چریکی کشته شد وتفنچه اش غنیمت گرفته شد.