کابل: یکعراده رینجر در بنی حصار تخریب و۲ عسکر کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک عراده رینجر عساکر اداره مزدور  درمنطقه بنی حصار مربوطات شهر کابل حمله کردند. حمله دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بریک عراده رینجر عساکر اداره مزدور  درمنطقه بنی حصار مربوطات شهر کابل حمله کردند.

حمله دیروز صورت گرفت که دراثران رینجر تخریب گردید ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.