کابل: کاروان دشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمنطقه تورناو ولسوالی سروبی ولایت کابل انجام یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در دومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر کاروان دشمن درمنطقه تورناو ولسوالی سروبی ولایت کابل انجام یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.