کابل: چندین پوسته دشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر چندین پوسته دشمن درمنطقه دگری ماهیپر ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر چندین پوسته دشمن درمنطقه دگری ماهیپر ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند

حمله ساعت ۱۲ ظهر امروزصورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.