کابل: معاون قول اردوی سیلاب در تیمنی شهر کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  صفی الله اعتمادی معاون قول اردوی سیلاب را درمنطقه تیمنی شهر کابل بهلاکت رساندند. معاون متذکره دیروز طی یک حمله مسلحانه جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  صفی الله اعتمادی معاون قول اردوی سیلاب را درمنطقه تیمنی شهر کابل بهلاکت رساندند.

معاون متذکره دیروز طی یک حمله مسلحانه جابجا کشته شد.