کابل: قومندان عمومی اربکی های شاجوی در ارزان قیمت کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، قومندان عمومی اربکی های ولسوالی شاه جوی ولایت زابل را در ارزان قیمت منطقه چهار راهی دوم شهر کابل به قتل رساندند قومندان متذکره بنام (بخت) چاشت امروز طی یک حمله چریکی کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی درجریان عملیات سریع الفتح، قومندان عمومی اربکی های ولسوالی شاه جوی ولایت زابل را در ارزان قیمت منطقه چهار راهی دوم شهر کابل به قتل رساندند

قومندان متذکره بنام (بخت) چاشت امروز طی یک حمله چریکی کشته شد.