کابل: قومندان اربکی های سروبی مربوطات حوزه ۱۲ شهر کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امار ت اسلامی غورزنگ خاتول قومندان اربکی های ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا را  در منطقه چهار راهی داودخان مربوطات حوزه ۱۲ شهر کابل به قتل رساندند. این رویداد دیروز انجام یافت ودرحمله قومندان غورزنگ خاتول با یک محافظ اش جابجا کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین چریکی امار ت اسلامی غورزنگ خاتول قومندان اربکی های ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا را  در منطقه چهار راهی داودخان مربوطات حوزه ۱۲ شهر کابل به قتل رساندند.

این رویداد دیروز انجام یافت ودرحمله قومندان غورزنگ خاتول با یک محافظ اش جابجا کشته شدند.