کابل: قوای عملیاتی دشمن در سروبی با شکست روبرو شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با کاروان عملیاتی دشمن درمنطقه گدایخیل وسولیزو تورغر مربوطات ولسوالی  سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است. خبرمیگوید […]

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” با کاروان عملیاتی دشمن درمنطقه گدایخیل وسولیزو تورغر مربوطات ولسوالی  سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۱۱ چاشت امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

خبرمیگوید که بعدا جنگ هنگام پایان یافت که عساکردشمن ازمنطقه فرار کردند.

ویک تن از مجاهدین نیز به شهادت رسیده است.