کابل: قوای دشمن در پغمان با شکست مواجه گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن قوای دشمن  در ولسوالی پغمان ولایت کابل حملات انجام دادند که به آن منطقه قلعه صدیق رسیده بودند ومیخواستند به مناطق تحت کنترول مجاهدین داخل شوند. که درنتیجه آن قوای دشمن به فرار مجبور گردید واز منطقه فرار کردند. خبرمیگوید که بعدا قریه را هاوان کاری نمودند که […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  برآن قوای دشمن  در ولسوالی پغمان ولایت کابل حملات انجام دادند که به آن منطقه قلعه صدیق رسیده بودند ومیخواستند به مناطق تحت کنترول مجاهدین داخل شوند.

که درنتیجه آن قوای دشمن به فرار مجبور گردید واز منطقه فرار کردند.

خبرمیگوید که بعدا قریه را هاوان کاری نمودند که لله الحمد به کسی آسیبی نرسیده است.

۲۰۲۰/۱۱/۳