کابل: عساکردشمن در سروبی مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه ماهیپر ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر عساکردشمن درمنطقه ماهیپر ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۸ صبح امروز صورت گرفت درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.