کابل: بیس دشمن در سروبی مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس دشمن درمنطقه اوزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند. حمله ساعت ۷ شام امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سومین روز آغاز عملیات بهاری “عمری” بر بیس دشمن درمنطقه اوزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل حمله کردند.

حمله ساعت ۷ شام امروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.