کابل: افراد مسلح ناشناس در پغمان یک استاد مدرسه را شهید کردند

بر اساس خبر، افراد مسلح ناشناس در حافظ عبدالرشید صاحب استاد ومدیر مدرسه زید بن ثابت رضی الله عنه را  که اصلا ساکن ولایت فاریاب ومدت های زیاد در ولسوالی پغمان ولایت کابل زیست مینمایند به شهادت رساندند. این وحشت بی رحمانه شام دیروز درحالی صورت گرفت که از مدرسه به سوی خانه اش روان […]

بر اساس خبر، افراد مسلح ناشناس در حافظ عبدالرشید صاحب استاد ومدیر مدرسه زید بن ثابت رضی الله عنه را  که اصلا ساکن ولایت فاریاب ومدت های زیاد در ولسوالی پغمان ولایت کابل زیست مینمایند به شهادت رساندند.

این وحشت بی رحمانه شام دیروز درحالی صورت گرفت که از مدرسه به سوی خانه اش روان بود.

خبرمیگوید که در جهاد سابق از جمع مجاهدین واقعی بحساب می رفت  واکنون مسئولیت همین مدرسه را بدوش داشت ودرآن تدریس هم مینمود.

۲۰۲۰/۱۱/۱۸