کابل:یک قومندان با ۲ جنگجوی دشمن کمپنی کشته شدند

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک قومندان مزدور را بنام زمری که با بریت شهرت داشت درمنطقه کمپنی غرب شهرکابل هدف قرار دادند. حمله ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرفت که دراثران قومندان متذکره با ۲ تن جنگجوی اش کشته شدند.

بر اساس خبر, مجاهدین امارت اسلامی یک قومندان مزدور را بنام زمری که با بریت شهرت داشت درمنطقه کمپنی غرب شهرکابل هدف قرار دادند.
حمله ساعت ۹ صبح دیروز صورت گرفت که دراثران قومندان متذکره با ۲ تن جنگجوی اش کشته شدند.