پیام نامه عید مبارکی امیرالمومنین در نقاط مختلف ولایات کشور توزیع گردید

بر اساس خبر, پیام نامه عید مبارکی امیر المومنین حفظه الله در ونقاط مختلف, قریه وقصبات, ده وبازارها ومحل تجمع مردم در ولایات مختلف کشور به پیمانه وسیع توزیع گردید. این پیام پر محتوا نیز بدست مجاهدین در سیاه گرد پروان, حصارک ننگرهار, چکمنی واحمد اباد پکتیا, یحیی خیل, چاربران وامنه دیله وخوشامند پکتیکا, وصبری […]

بر اساس خبر, پیام نامه عید مبارکی امیر المومنین حفظه الله در ونقاط مختلف, قریه وقصبات, ده وبازارها ومحل تجمع مردم در ولایات مختلف کشور به پیمانه وسیع توزیع گردید.
این پیام پر محتوا نیز بدست مجاهدین در سیاه گرد پروان, حصارک ننگرهار, چکمنی واحمد اباد پکتیا, یحیی خیل, چاربران وامنه دیله وخوشامند پکتیکا, وصبری ولایت خوست وشهربزرگ بدخشان, ولایت های کاپیسا, جوزجان, لغمان, بلخ ودیگر ولایت ها در مساجد جامع وخطبه ها خوانده شد وبمردم نیز توزیع گردید.
مردم از این پیام اظهار خوشی کردند ومحتوای پیام را قابل قدر وخواسته های ملت تلقی نمودند واز آن حمایت کردند.
همچنان مردم به بسیار علاقمندی خاص تلاش می نمودند تا این پیام را بدست بیاورند وهمچنان این پیام به خطیبان مساجد, علمای کرام, ومسئولین کمیسیون فرهنگی نیز داده شد تا برای مردم به خوانش بگیرند.
‏۲۰۲۱‏/۷‏/۲۳