پکتیکا: ۵ کیلومتر سرک در نکه بازسازی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  ۵ کیلومتر سرک را در ولسوالی مفتوحه نکه ولایت پکتیکا بازسازی کردند. این سرک نظر به خواست مردم با مصرف یک ملیون وسیصد هزار افغانی بازسازی گردید وبرای استفاده مردم سپرده شد. خبرمیگوید که مردم آن ولسوالی دراثر خرابی این سرک با مشکلات زیادی مواجه بودند که با اعمار […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  ۵ کیلومتر سرک را در ولسوالی مفتوحه نکه ولایت پکتیکا بازسازی کردند.

این سرک نظر به خواست مردم با مصرف یک ملیون وسیصد هزار افغانی بازسازی گردید وبرای استفاده مردم سپرده شد.

خبرمیگوید که مردم آن ولسوالی دراثر خرابی این سرک با مشکلات زیادی مواجه بودند که با اعمار آن مشکلات مردم  مرفوع گردید ورسیدن به بازار آن ولسوالی سهلت ایجاد گردید.

خبرمیگوید که مجاهدین  این سرک را بعد از آن بازسازی نمودند که دشمن وحشی همواره سرکی که به بازار وصل بود، بروی مردم مسدود مینمودند، مواد غذایی مردم را چپاول میکردند وبمردم عامه مشکلات زیادی ایجاد مینمودند.