پکتیکا: ۵ تن اربکی در خیرکوت به مجاهدین پیوستند

به اساس خبر، ۵ تن اربکی باشنده گان قریه پائنده خیل ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند. اربکی های یاد شده هریک نوروز فرنزد پیروزخان، نیازمحمد فرزند گلا شاه، بدرالدین فرزند محمد امین،نوراسلام فززند خانمیر،نورالله فرزند عبدالباری دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، ساعت ۱۲ ظهر امروز […]

به اساس خبر، ۵ تن اربکی باشنده گان قریه پائنده خیل ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیا به مجاهدین امارت اسلامی پیوستند.

اربکی های یاد شده هریک نوروز فرنزد پیروزخان، نیازمحمد فرزند گلا شاه، بدرالدین فرزند محمد امین،نوراسلام فززند خانمیر،نورالله فرزند عبدالباری دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، ساعت ۱۲ ظهر امروز به مجاهدین پیوستند.