پکتیکا: ۳ تن پولیس در جانی خیل به مجاهدین تسلیم شدند

به اساس خبر، ۳ تن پولیس در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند. پولیس متذکره هریک عبدالرحیم فرزند شربت وجمعه گل فرزند دواسط باشنده قریه های هستی وبابوخیل ویک تن اربکی بنام نعیم فرزند عبیدالله باشنده قریه حمزه ولسوالی یاد شده  بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته […]

به اساس خبر، ۳ تن پولیس در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شدند.

پولیس متذکره هریک عبدالرحیم فرزند شربت وجمعه گل فرزند دواسط باشنده قریه های هستی وبابوخیل ویک تن اربکی بنام نعیم فرزند عبیدالله باشنده قریه حمزه ولسوالی یاد شده  بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته ساعت ۸ صبح امروز به مجاهدین تسلیم شدند.