پکتیکا: ۲ کارمند اداره مزدور در خیرکوت با مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر، ۲ کارمند اداره مزدور بنام های شاد الدین فرزند حیات ومحمد انور فرزند عبدالله خان باشنده قریه سیگانه بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. ۲۰۲۰/۱۱/۱۳

بر اساس خبر، ۲ کارمند اداره مزدور بنام های شاد الدین فرزند حیات ومحمد انور فرزند عبدالله خان باشنده قریه سیگانه بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردیدند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.

۲۰۲۰/۱۱/۱۳