پکتیکا: ۲ عسکر در جانی خیل زنده دستگیر شدند

به اساس خبر، ۲ عسکر در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا زنده دستگیر شدند. عساکر یاد شده ساعت ۱۱ چاشت امروز درمنطقه جغفرو زنده دستگیر شدند. خبرمیگوید که این عساکر به اساس یک تاکتیک  خاص زنده دستگیر شدند. ویک میل کلاشنکوف از نزد شان نیز غنیمت گرفته شد.

به اساس خبر، ۲ عسکر در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا زنده دستگیر شدند.

عساکر یاد شده ساعت ۱۱ چاشت امروز درمنطقه جغفرو زنده دستگیر شدند.

خبرمیگوید که این عساکر به اساس یک تاکتیک  خاص زنده دستگیر شدند.

ویک میل کلاشنکوف از نزد شان نیز غنیمت گرفته شد.