پکتیکا: ۲ عسکردشمن در سروبی کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  دیروز بر عساکر ضربتی دشمن  در ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا حمله کردند ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  دیروز بر عساکر ضربتی دشمن  در ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا حمله کردند ویک عسکرکشته ویک تن دیگر زخم برداشت.