پکتیکا: 2 عسکردشمن در برمل کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر, ماین درمنطقه نوی اده مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیکا عساکر دشمن را هدف قرار داد. انفجار صبح دیروز صورت گرفت ویک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.

بر اساس خبر, ماین درمنطقه نوی اده مربوطات ولسوالی برمل ولایت پکتیکا عساکر دشمن را هدف قرار داد.
انفجار صبح دیروز صورت گرفت ویک عسکر کشته ویک تن دیگر زخم برداشت.