پکتیکا: ۱۴ کارمند رژیم مزدوربا مجاهدین یکجا شدند

بر اساس خبر, ۱۱ عسکر رژیم مزدور در ولسوالی جانخیل ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند. عساکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت. شهرمختصر آنان قرار ذیل میباشد: […]

بر اساس خبر, ۱۱ عسکر رژیم مزدور در ولسوالی جانخیل ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شدند.
عساکرمتذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوستند ومسئولین دعوت وارشاد از آنان استقبال خوبی کردند. وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهند گشت.
شهرمختصر آنان قرار ذیل میباشد:
۱: عبدالحق ولد قادرداد، باشنده قریه مولوی خیل ,عسکر
۲: عبدالله شاه ولدلعل، باشنده قریه ملنگ خیلو ، پولیس
۳: عبدالوکیل ولدعبدالطیف، باشنده قریه یعقوب چمبر ، پولیس
۴: محمدنور ولدقاسم، باشنده قریه جلالزی ,اربکی
۵: میران ولدادم گل، باشنده قریه جلالزیو ,اربکی
۶: ضیاءالحق ولدباچا، باشنده قریه فقیرچمبر ، پولیس
۷: سیدولی ولدغلام رسول، باشنده قریه ملنگ خیل اربکی
۸: دولت ولدگلداد، باشنده قریه شیرعلی ، اربکی
۹: خزان ولد گلداد، باشنده قریه شیرعلی ، اربکی
۱۰: فضل ولدعصمت الله، باشنده قریه یعقوب چمبر
۱۱: نعمان ولد فضل باشنده قریه یعقوب چمبر ، پولیس
همچنان ۳ تن دیگر بنام های زرین فرزند بهرام شاه باشنده قریه پاینده خیل پولیس وبرهان الدین فرزند محمد علی اربکی باشنده ولسوالی وازیخواه وجمعه خان فرزند محمد انور باشنده قریه میست ولسوالی یوسف خیل عسکر بعد از درک حقایق نیز با مجاهدین یکجا شدند.
خبرمیگوید که همه آنان از اعمال گذشته شان اظهار ندامت کردند وتعهد سپردند که هرگز به اداره دست نشانده باز نمی گردند وبه زندگی عادی سوق داده شدند.