پکتیکا: یک موتر در یوسف خیل تخریب ویک عسکر زخمی گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر یک گزمه اربکی ها در سرک عمومی نزدیک مرکزولسوالی یوسف خیل ولایت حمله کردند که دراثران یک عک عراده موتر فلدر تخریب گردید وبهاول یک قومندان اربکی زخمی گردید. ۲۰۲۰/۱۱/۸

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بر یک گزمه اربکی ها در سرک عمومی نزدیک مرکزولسوالی یوسف خیل ولایت حمله کردند که دراثران یک عک عراده موتر فلدر تخریب گردید وبهاول یک قومندان اربکی زخمی گردید.

۲۰۲۰/۱۱/۸