پکتیکا: یک قومندان اربکی در جانی خیل به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک قومندان ملیشه های اربکی در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد قومندان یاد شده حضرت جمعه فرزند غلام نبی باشنده قریه جلال زو بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته امروز چاشت امروز به مجاهدین تسلیم شد.

به اساس خبر، یک قومندان ملیشه های اربکی در ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد

قومندان یاد شده حضرت جمعه فرزند غلام نبی باشنده قریه جلال زو بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته امروز چاشت امروز به مجاهدین تسلیم شد.