پکتیکا: یک تن پولیس در وازه خوا با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر، یک تن پولیس اداره مزدور  بنام شاه گل فرزند شفیق باشنده قریه مشورو  ولسوالی وازیخواه ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد. پولیس متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده […]

بر اساس خبر، یک تن پولیس اداره مزدور  بنام شاه گل فرزند شفیق باشنده قریه مشورو  ولسوالی وازیخواه ولایت پکتیکا با مجاهدین امارت اسلامی  یکجا شد.

پولیس متذکره بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.