پکتیکا: یک تن پولیس در اومنه به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن پولیس در ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. پولیس یاد شده معصوم خان فرزند حسن خان باشنده قریه لغمان خیل دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، ساعت ۸ صبح امروز به مجاهدین تسلیم شد.

به اساس خبر، یک تن پولیس در ولسوالی اومنه ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

پولیس یاد شده معصوم خان فرزند حسن خان باشنده قریه لغمان خیل دراثر تلاش های کمیسیون جلب وجذب امارت اسلامی ومجاهدین منطقه ، ساعت ۸ صبح امروز به مجاهدین تسلیم شد.