پکتیکا: یک تن اربکی در سرحوضه کشته شد

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اربکی ها درمنطقه سلطانو ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا حمله کردند. که دراثران یک تن اربکی جابجا کشته شد.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته اربکی ها درمنطقه سلطانو ولسوالی سرحوضه ولایت پکتیکا حمله کردند.

که دراثران یک تن اربکی جابجا کشته شد.