پکتیکا: یک تن اربکی در خیرکوت به مجاهدین تسلیم شد

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد. اربکی یاد شده محمد ولی ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین تسلیم شد.

به اساس خبر، یک تن اربکی در ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا به مجاهدین امارت اسلامی تسلیم شد.

اربکی یاد شده محمد ولی ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز بعد از درک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته به مجاهدین تسلیم شد.