پکتیکا: یک تن اربکی در خیرکوت با مجاهدین یکجا شد

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام عیدمحمد باشنده قریه سیگانه ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا دیروز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد. اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.

بر اساس خبر, یک تن اربکی بنام عیدمحمد باشنده قریه سیگانه ولسوالی خیرکوت ولایت پکتیکا دیروز با مجاهدین امارت اسلامی یکجا شد.
اربکی متذکره دیروز بعد ازدرک حقایق صفوف دشمن را ترک گفته وبه مجاهدین پیوست ومسئولین دعوت وارشاد از وی استقبال خوبی کردند. ومتعهد گردید که هرگز به اداره دست نشانده باز نخواهد گشت.