پکتیکا: یک تانگ دشمن درمرکز تخریب و۶ عسکر مزدور دران کشته وزخمی شدند

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای یک پوسته پولیس اداره مزدور  درمنطقه سلی مربوطات مرکزولایت پکتیکا با سلاح لیزری عملیات کردند ویک تن پولیس جابجا کشته شد. همچنان درهمین منطقه بالای قوای کمکی دشمن نیز حمله صورت گرفت که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید وبشمول محمد ناصر قومندان تولی،۵ عسکرمزدور دران کشته شدند.

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  بالای یک پوسته پولیس اداره مزدور  درمنطقه سلی مربوطات مرکزولایت پکتیکا با سلاح لیزری عملیات کردند ویک تن پولیس جابجا کشته شد.

همچنان درهمین منطقه بالای قوای کمکی دشمن نیز حمله صورت گرفت که دراثران یک تانگ دشمن تخریب گردید وبشمول محمد ناصر قومندان تولی،۵ عسکرمزدور دران کشته شدند.