پکتیکا: کاربازسازی یک سرک در خوشامند آغاز گردید

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با همکاری مردم کار بازسازی یک سرک را در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا آغاز کردند. این سرک که ولسوالی خوشامند وولسوالی دیلی را باهم وصل مینمایند وده کیلو متر امتداد دارد ومردم با مشکلات زیادی  دران مواجه بودند، بنا بر ضرورت مردم باز سازی میگردد ومردم از این اقدام […]

بر اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی با همکاری مردم کار بازسازی یک سرک را در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا آغاز کردند.

این سرک که ولسوالی خوشامند وولسوالی دیلی را باهم وصل مینمایند وده کیلو متر امتداد دارد ومردم با مشکلات زیادی  دران مواجه بودند، بنا بر ضرورت مردم باز سازی میگردد ومردم از این اقدام مجاهدین استقبال خوبی کردند وآن را در راستای آبادی کشور گام مثبت میدانند.