پکتیکا: پوسته مهم مرجانی در وازه خوا بدست مجاهدین افتاد

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور به ادامه فرار وپیوستن شان با مجاهدین امارت اسلامی یک بیز بزرگ شان را در ولسوالی وازیخوا ولایت پکتیکا تخلیه کردند. این بیز درنزدیک قریه مرجانی موقعیت داشت واین پایگاه از سالیان متمادی در کنترول دشمن قرا داشت واکنون در اثر محاصره وحملات مجاهدین تخلیه گردید دیشب به تصرف […]

بر اساس خبر, عساکر اداره مزدور به ادامه فرار وپیوستن شان با مجاهدین امارت اسلامی یک بیز بزرگ شان را در ولسوالی وازیخوا ولایت پکتیکا تخلیه کردند.
این بیز درنزدیک قریه مرجانی موقعیت داشت واین پایگاه از سالیان متمادی در کنترول دشمن قرا داشت واکنون در اثر محاصره وحملات مجاهدین تخلیه گردید دیشب به تصرف مجاهدین درآمد.
قابل ذکر است عساکر این پایگاه چند روز پیش قریه مرجانی را تحت آتش توپ های دیسی قرار دادند که دراثران بشمول ۲ طفل, ۳ تن ملکی شهید وزخمی شدند.
همچنان دها خانه باشنده گان این قریه را به ترک خانه های شان مجبور ساخته بودند که با نابودی این پایگاه مردم دوباره به خانه های شان برگشتند ونفس آرام کشیدند.