پکتیکا: مقر ولسوالی سروبی مورد حمله راکتی قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا حمله راکتی نمودند. حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی  در جریان عملیات بهاری “عمری” بر مقر ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت ۲ بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که درنتیجه آن به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردید اما دقیقا شمار تلفات دشمن به دست نه امده است.