پکتیکا: عساکر امریکایی درخوشامند، درچاپه شب هنگام، ۷ فرد ملکی را بازداشت کردند

به اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی درقریه معروف خیل ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا برمنازل مردم عامه چاپه انداختند. این وحشی ها ساعت یک بجه دیشب با معیت مزدوران داخلی شان، منازل مردم را باز رسی نمودند، مردم را لت وکوب کردند و۲ فرد بی دفاع ملکی را بازداشت نمودند.. خبرمیگوید ۲ روز پیش نیز عساکرمشترک […]

به اساس خبر، عساکر اشغالگر امریکایی درقریه معروف خیل ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا برمنازل مردم عامه چاپه انداختند.

این وحشی ها ساعت یک بجه دیشب با معیت مزدوران داخلی شان، منازل مردم را باز رسی نمودند، مردم را لت وکوب کردند و۲ فرد بی دفاع ملکی را بازداشت نمودند..

خبرمیگوید ۲ روز پیش نیز عساکرمشترک دشمن برقریه بلوخیل آن ولسوالی چاپه انداختند و۴ فرد ملکی را بازداشت کردند.